HQP Norway AS

Welcome to HQP for purchase selected quality products

0

Your Cart

No products in the cart.
[name]
0

Your Cart

No products in the cart.
[name]
0

Your Cart

No products in the cart.

Return POLICY

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett
Kjøpene er regulert av de nedenstående standard salgs betingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internet reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerett loven og e- handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Salgs betingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.
For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.
Praktisk informasjon for lokale kunder:
Generelt sett er bestillingsfristen for lokale kunder klokken 12.00 dagen før.
Praktisk informasjon for post kunder: Ordrer som inneholder bestillingsvarer, vil stort sett ha lengre leveringstid.
Du vil få en e-post når pakken din er på vei. Det hender at pakker ankommer etter ønsket leveringsdato. Vi har dessverre ingen garanti for leveringsdato. Det hender også at varer kan være utsolgt hos leverandør og produsent. Da vil varen bli kreditert.
Bruk kontaktskjema ved spørsmål. Hvis du har en ordre sender du spørsmål som svar på ordrebekreftelsen din.

 1. Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
 2. Partene
  Selger er HQP Norway AS, post@hqp.no, Org. nr. 922359490, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
 3. Pris
  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Kjøper kan velge å se priser uten MVA og inklusiv MVA. Transport kostnader og eventuelt andre kostnader oppgis før betalingsprosess.
 4. Avtaleinngåelse
  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Avtalen er heller ikke bindende ved manko hos leverandør / utsolgt produkt. Vi forbeholder oss retten til å justere antall per ordrelinje. Ved justert ordre vil kunden få informasjon om dette enten pr. e-post. Opparbeidet fri frakt vil ikke bli påvirket av at ordresummen justeres ned.

 1. Betalingen
  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
  Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag eller medfølgende arbeidsdag som varen sendes.
  Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak.
 2. Levering
  Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen eller varen er levert på oppgitt adresse og mottaker er informert.
  Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 500 + evt. frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
  Pakken vil bli forsøkt levert en gang. Hvis forøket feilet vil pakken gå til nærmeste postkontor for avhenting.
  Pakke til pakkeboks:
  Hvis pakken ikke passer ønsket pakkeboks vil posten levere til nermeste postkontor. Dette er ikke noe vi kan bestemme. Posten avgjør dette uavhengig av HQP Norway AS.
  Store og tunge ordrer kan ofte sendes med palle, sjåfør må ha tilgang for levering.
  Vi gjør oppmerksom på at det ikke er alle varer som er egnet for postgang og vi forbeholder oss retten til å ikke sende uegnede varer. For postpakker er maks vekt 30kg, og vi forbeholder oss retten til å justere eller kansellere ordren hvis vekten er for høy. Større ordrer kan leveres på palle helt hjem/ på døren. Gjelder både privat og bedrift.
  Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
 3. Mangel på ordren
  Ved manglende vare i ordren må HQP kontaktes snarest på e-post, post@hqp.no. Hvis ikke mangelen innen 24 timer etter overtatt sending. I e-posten må du legge ved bilde av varene og emballasjen varene kom i. Ikke kvitt deg med pappen da dette gir oss viktig informasjon om hvor feilen kan ligge.
 4. Angrerett
  Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
Angreretten gjelder ikke for varer som forringes eller raskt går ut på dato. Eksempel: frukt, grønnsaker, meieriprodukter, kjøtt etc. Angreretten gjelder ikke for bestillingsvarer. Varer som er kjøpt på tilbud på grunn av dårlig dato kan heller ikke angres. Varer som blir sendt i retur der angreretten ikke har blitt gjort gjeldende, bli belastet med postens satser i tillegg til et behandlingsgebyr på 350kr. Behandlingsgebyret gjelder også for varer som ikke er avhentet innen rimelig tid. Henteordrer blir fakturert ved bestilling og det er kundens ansvar å hente varen / benytte seg av angrerett.

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
  Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
  Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig via epost.

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Selv om reklamasjonsfristene er overholdt, så må det fortsatt foreligge en mangel ved matvaren på kjøpstidspunktet for at vilkårene for reklamasjon skal være oppfylt.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig via epost: post@hqp.no

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 1. Garanti
  Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.
 2. Personopplysninger
  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
 3. Konfliktløsning
  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Ta gjerne kontakt med oss på post@hqp.no om noe skulle være uklart.